Zmeny v legislatíve

Prinášame Vám zmeny zákonov, vyhlášok, uznesení a usmernení súvisiace s Vašim bývaním. Základným zákonom pre bývanie zostáva Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z.z., ktorý uvádzame v aktuálnom znení.

V tejto sekcii upozorňujeme na posledné zmeny v legislatíve, ak potrebujete získať viac informácii, využite odkazy v boxe s odkazmi.

Zmeny v legislatíve

Účinnosť zákona
Zmena
Znenie
Od 01.08.2018
Zákon o odpadoch​79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch, o zmene a o doplnení niektorých zákonov.
Od 25.05.2018
Zákon o ochrane osobných údajov​18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Od 01.05.2018
Do 30.06.2018
Zákon o úveroch na bývanie​90/2016 Z. z. Zákon o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Od 24.02.2017
Zákon o registri partnerov verejného sektora​38/2017 Z. z., ktorým sa dopĺňa Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Od 01.01.2017
Teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste​Vyhláška MH SR 240/2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v TÚV a rozpočítavania množstva tepla.
Od 01.07.2016
Aktuálne znenie zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov​183/1993 Z. z.
Od 20.04.2016
Zákon o dotáciach na bývanie134/2013 Z. z. Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní Nariadenie vlády SR o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí na trhu.
Od 20.04.2016
Požiadavky na výťah235/2015 Nariadenie vlády SR o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí na trhu.
Od 01.01.2016
Stavebný zákonZákon 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
Od 01.01.2016
Štátny fond rozvoja bývaniaZákon 276/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 150/2013 o štátnom fonde rozvoja bývania.